Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre – SPU v Nitre

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre so svojimi edukačnými a vedeckovýskumnými aktivitami je dnes významnou súčasťou európskeho a svetového vzdelávacieho priestoru. Stala sa modernou, otvorenou univerzitou, reflektujúcou potreby doby v agropotravinárskom sektore v lokálnom aj globálnom rozsahu. Jej poslaním je pripravovať konkurencieschopných odborníkov pre všetky oblasti agropotravinárskeho rezortu, ako aj pre ďalšie oblasti národného hospodárstva – rezort strojárstva, financií,  pre inštitúcie a orgány štátnej správy a i. Na svojich šiestich fakultách poskytuje široké možnosti získavania poznatkov z oblasti prírodných, ekonomických, technických a spoločenských vied v 90 študijných programoch, z toho 12 v anglickom jazyku. Prostredníctvom medzinárodných programov Erasmus+, CEEPUS, Národného štipendijného programu, projektov bilaterálnej spolupráce a iných programov, majú študenti SPU možnosť absolvovať časť štúdia na univerzitách v zahraničí.

SPU v Nitre ako prvá univerzita na Slovensku získala v roku 2010 prestížne ocenenie ECTS Label, udelené Európskou komisiou za zabezpečovanie a realizáciu Európskeho systému transferu kreditov a mobilít študentov, ktorú opäť obhájila v roku 2013. Zároveň k nej pribudlo ocenenie Diploma Supplement Label, ktoré potvrdzuje, že Dodatok k diplomu vydávaný SPU spĺňa náročné európske štandardy. V roku 2015 Akreditačná komisia zaradila SPU v Nitre medzi sedem najlepšie hodnotených univerzít na Slovensku.

Podľa prestížneho celosvetového rebríčka SCIMAGO Institutions Rankings za rok 2020 je druhou najlepšou slovenskou univerzitou a podľa celosvetového rebríčka UI Green Metric 2020 zameraného na udržateľnosť univerzít a na stav kampusov je jednotkou v udržateľnosti na Slovensku.

Kvalitu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre potvrdzujú výsledky pedagogickej a vedeckovýskumnej činnosti, úspechy v oblasti medzinárodnej spolupráce, ale  predovšetkým 90-tisíc absolventov, ktorí za obdobie jej existencie opustili brány svojej alma mater.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva vznikla v roku 1995. K prioritným oblastiam činnosti FZKI patrí veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným predpokladom naplnenia poslania v oblasti vzdelávania.

Fakulta garantuje výchovno-vzdelávací proces v akreditovaných študijných programoch na všetkých troch stupňoch vzdelávania, realizovaných kreditovým systémom ECTS.

Prioritne sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, na navrhovanie záhradných a parkových úprav, sadovnícko-architektonické návrhy verejných, vyhradených a rekreačných priestorov, obnovu a údržbu zelene, pozemkové úpravy, ochranu pôdy, vôd a ovzdušia, odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

Vzájomnou súčinnosťou jednotlivých ústavov v spolupráci s ostatnými participujúcimi fakultami zabezpečuje podmienky pre študentov, aby získali špecifické vedomosti a zručnosti, ktoré im ako absolventom zlepšia sociálne i profesionálne postavenie v spoločnosti založenej na vedomostiach.

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta

Stavebná fakulta STU (SvF) ako spoluriešiteľské pracovisko projektu sa zameriava v poslednej dobe na problematiku protipovodňovej ochrany územia, o čom svedčí aj úspešne zrealizovaný projekt Centra excelentnosti integrovanej protipovodňovej ochrany územia zo štrukturálnych fondov EU, vďaka čomu sa výrazne posilnila meracia a výpočtová technika, softvérové a hardvérové vybavenie vodohospodárskych katedier Stavebnej fakulty. Zriadenie centra iniciovalo rad spoločných projektov medzi SvF, ÚH SAV, PriF UK a VÚVH Bratislava, ktorý viedol ku komplexnému prístupu, založenom na filozofii organického spojenia výskumu vedeckých podkladov pre metódy ochrany pred povodňami s výskumami pre ochranu prírody a racionálnej podpory zachovania ekosystémov v povodí. Tento integrovaný prístup doplnený o nevyhnutný podporný výskum v oblasti matematiky, geoinformatiky a stavebnej geodézie bol v posledných rokoch podporený riešením 3 projektov VEGA, 5 projektov VTP a AV, 3 projektov APVV a APVT, 3 výskumných projektov cezhraničnej spolupráce INTERREG medzi SR a Maďarskom, zameraných na revitalizáciu vodných útvarov v podmienkach klimatickej zmeny využitím existujúcej kanálovej siete na spoločnom slovensko-maďarskom území. Okrem toho sa riešiteľský kolektív katedry podieľal aj na hydrologicko-hydraulickom výskume tvorby mokraďných systémov riadenými záplavami na VSN.

Vzhľadom na to, že riešenie projektu je postavené na aplikácii moderných matematických metód, modelovaní hydrologických a hydraulických procesov vodného režimu, je riešiteľský kolektív  zložený z odborníkov z týchto oblastí. Do riešenia sú zapojení aj mladí pracovníci a študenti doktorandského štúdia.

Slovenský vodohospodársky podnik

Slovenský vodohospodársky podnik – správca vodných tokov a povodí na Slovensku. SVP, š. p., je zaradený medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR (čl. 4) je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.

SVP, š. p.:

– spravuje zverené vodné toky a vodohospodárske diela a zodpovedne s nimi hospodári
– vykonáva správu hraničných tokov a osobitné činnosti vyplývajúce z dohôd medzi SR a susednou krajinou
– zabezpečuje dodávku vody z vodných tokov a z nádrží, vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie
– vykonáva zabezpečovacie práce na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach, rieši úlohy počas povodňovej aktivity
– vykonáva stavebno-montážne a údržbárske práce, ťažby riečnych materiálov, ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa
– zabezpečuje účinnú ochranu vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel sleduje a vyhodnocuje akosť vôd vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania s vodami
– vytyčuje vodnú cestu
– realizuje dozornú činnosť v chránených vodohospodárskych oblastiach
– udržiava dostatok vody v ekosystémoch, revitalizuje životné prostredie na zachovanie pôvodných biotopov v území (mokrade, oživovanie mŕtvych ramien a pod. – napr. NPR Šúr, CHVÚ Senianske rybníky, CHVÚ Medzibodrožie)
– plní aj ďalšie úlohy vyplývajúce zo Zákona o vodách v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov.

SVP má celoštátnu pôsobnosť. Prostredníctvom šiestich odštepných závodov: Povodie Dunaja, Povodie dolného Váhu, Povodie horného Váhu, Povodie Hrona,  Povodie Hornádu a Povodie Bodrogu, zriadených na báze prirodzených povodí (odštepné závody – t. j. bývalé samostatné štátne podniky Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodrogu a Hornádu) spravuje vodné toky v dĺžke cca 53 500 km (od 1.1.2020 pribudlo do správy cca 20 000km vodných tokov od ostatných správcov, najmä Lesov SR), 46 veľkých vodných nádrží a 255 ostatných vodných nádrží vrátane poldrov, 3 158 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 605 km.

Správu tokov a riadenie vodohospodárskych činností realizuje SVP v rámci prirodzených povodí, čo umožňuje väčšiu pružnosť pri riadení záchranných a zabezpečovacích prác počas povodní. Tento model, ktorý uplatňuje SR už cca 50 rokov, sa aj v súčasnosti potvrdzuje ako optimálny, a preto ho pre členské krajiny odporúča zaviesť aj Európska únia.

Keďže Slovensko leží na rozvodnici Čierneho a Baltického mora a svojimi prírodnými danosťami vytvára tzv. hydrologickú strechu Európy, po ktorej väčšina vody z atmosférických zrážok z územia našej krajiny odteká, uvedomujúc si zároveň nerovnomerný výskyt vody v čase a priestore, jednou z dôležitých priorít SVP je zadržiavať vodu v krajine, akumulovať ju v čase prebytku pre obdobie jej nedostatku. Túto prioritu umocňujú prognózy nastupujúcich globálnych zmien klímy.

Slovenský vodohospodársky podnik vie a chce vo vodnom hospodárstve nášho štátu pôsobiť ako racionálny hospodár, zodpovedný, spoločenský prospešný a potrebný správca nenahraditeľného prírodného bohatstva vôd Slovenska.

Činnosť OZ Zelené dedičstvo – Zöld örökség

My, členovia OZ žijeme v oblasti Dunajskoklátovského ramena odjakživa. Vyrastali sme s legendami o tom, aké bolo rameno čisté a pitné. Naši starí známi nám donekonečna rozprávali o tom, ako daná lokalita pripomínala rozprávkový raj. Bolo tu rýb, živočíchov a rastlín do sýtosti, a človek sa s nimi učil žiť v symbióze odjakživa. To ako sa Klátovské rameno zmenilo za posledných cca 10 rokov na nepoznanie, nám trhá srdcia. Kedysi priezračná voda sa premenila na kaluž a blato. Hojnosť tu žijúcich tvorov zmizla a namiesto nej zostal les prázdny bez zvierat a bez hlasu, zostal mŕtvy. Kedysi krásne, do neba trčiace stromy popadali, a namiesto krásnej živej prírody zostalo sucho a smrť. Náš ľud, už roky bojuje o to, aby si vedelo zmanažovať aspoň vlastné prírodné poklady, a práve výsledkom tohto boja sa zrodilo naše združenie, ktoré si zaumienilo nie len to, aby zachovalo prírodné bohatstvo našich predkov ďalším generáciám na ktoré môžu potomkovia dávať pozor, ale si dalo za cieľ aj rekvalifikáciu obyvateľstva na rešpektovanie prírody okolo seba.

Cieľom je, aby sa ľudia konečne uvedomili a nepokladali za samozrejmosť nosiť odpadky do prírody, aby žili s vedomím, že pre čistú prírodu a dlhodobú zelenú budúcnosť ich potomkov musia naozaj niečo urobiť. Že musia ochrániť to, čo zostalo po ich predkoch v čo najkrajšom a najlepšom stave ako si len vedia predstaviť, a podať ďalej ako dedičstvo ďalšej generácii.

Cieľom je vybudovať naozajstné zelené dedičstvo spoločnými silami. To je posolstvo nášho združenia.