Zlepšenie stavu mokrade
NPR Klátovské rameno

Zlepšenie stavu mokrade
NPR Klátovské rameno

Hlavným cieľom projektu

Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075 je obnoviť a posilniť schopnosť znehodnotených ekosystémov mokradí prispôsobiť sa zmene klímy a zabezpečiť udržateľné plnenie ich ekosystémových služieb, za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov.

apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5

Podpora štátu v oblasti ochrany životného prostredia je zameraná v súčasnosti aj na ochranu významných území Slovenka, ktoré sú ohrozované zmenou klímy alebo ľudskými aktivitami.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva v spolupráci s partnermi získala grant v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o projekt „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal) financovanú z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Správcom Programu SK-Klíma je Ministerstvo životného prostredia SR.

Názov projektu je Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075 (Kód projektu: ACC04P05). Projektovým lídrom je prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. Výška celkových oprávnených výdavkov projektu je 936 657 EUR, z čoho projektový grant je vo výške 888 503 EUR. Partnermi sú Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta a Občianske združenie Zelené dedičstvo – Zöld örökség.

Hlavným cieľom je obnoviť a posilniť schopnosť znehodnotených ekosystémov mokradí prispôsobiť sa zmene klímy a zabezpečiť udržateľné plnenie ich ekosystémových služieb, za účelom zmiernenia negatívnych dopadov zmeny klímy na životné prostredie a kvalitu života obyvateľov.

Klátovské rameno je národná prírodná rezervácia s mimoriadne čistou vodou a výskytom vzácnych rastlín a živočíchov. Postupom času sa zmenil prítok z Malého Dunaja a pôvodné lesy s výskytom topoľov, vŕb a jelší sa menia náletmi nepôvodných či inváznych drevín. Aj samotné vody v ramene sú zanášané a voda stráca cirkuláciu a aj podzemné vývery vody sa znížili. Rameno potrebuje revitalizáciu kontrolovanú Štátnou ochranou prírody na zachovanie podmienok pôvodného stavu územia prírodnej rezervácie. Zásahy budú riešiť prúdenie vody, hĺbku vody, stav biotopov a vytvorenie podmienok pre fungovanie ochrancov prírody.

Úvodné stretnutie v Národnej prírodnej rezervácii Klátovské rameno sa uskutočnilo 4. novembra 2021 za účasti prof. Ing. Ľuboša Juríka, PhD., prof. Ing. Dušana Igaza, PhD. a Ing. Richarda Hanzlíka (za FZKI) a ostatných zapojených partnerov projektu.

"Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe"